ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Шта су информације од јавног значаја

Информације од јавног значаја су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна.

Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја, у суштини представља право на приступ службеним документима.

Из тог разлога је ова материја регулисана Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС”, број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010).

Поступак за остваривање права за добијање информације од јавног значаја

Поступак за остваривање овог права се покреће подношењем захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја органу власти.

Тражилац у захтеву наводи:

  • назив органа власти,
  • своје име, презиме и адресу, односно седиште ако је тражилац правно лице,
  • опис информација које се траже и
  • друге податке који олакшавају проналажење информација.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја