* Корисник услуге је дужан да на одговарајући начин обавести пружаоца услуге о било каквој промени личних и индентификационих података наведених у захтеву, одмах, а најкасније у року од 7 дана од настале промене. У противном, уколико из овог разлога буде онемогућена комуникација са корисником, сматраће се да је достава свих е-писама од стране пружаоца услуга потрошачу уредно извршена.

* Корисницима услуге доставе рачуна електронским путем ЈСП Крагујевац неће достављати штампане рачуне.

* Подаци добијени на овај начин користиће се искључиво за регулисање међусобних односа између потрошача и пружаоца услуге,а у складу са Законом о заштити података о личности („Сл.гласник РС“ , бр.87/2018).