У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/2012) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са интернет странице Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“.

На овај начин ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допуне конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуда и сл.). Пожељно је, да понуђачи који преузму конкурсну документацију са интернет странице Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“, писаним путем, слањем потврде о преузимању конкурсне документације електронским путем на e-mail: info@stambenokg.co.rs или на факс: 034/334-883, обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке.

На тај начин ће ући у евиденцију наручиоца као потенцијални понуђачи, а наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља у писаној форми (на начин који понуђач наведе у потврди о преузимању конкурсне документације са интернет странице Јавног стамбеног предузећа „Крагујевац“), све учињене измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације.