План јавних набавки за 2021.

План можете преузети са Портла ЈН на линку: https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-ca/1890.