Документацију можете преузети са линка https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/136427