Javni poziv i konkursna dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke usluge procene vrednosti kapitala, objavljeni su na Portalu javnih nabavki i mogu se preuzeti sa linka: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/193563