Јавни позив и конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке број ЈНОП-12/2023 – Инсталација са миграцијом и одржавање и закуп ИС обједињене наплате за обраду података и вођење евиденције комуналних и других услуг, објављена је на линку: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/188642 , одакле се може преузети.