Документацију можете преузети са линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/141967