Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ – 1.2.5/2019 – Услуга обрачуна плата