Позив за подношење понуда и конкурсна докуменација за ЈНМВ – 1.2.12/2018 – Услуга обрачуна плата