Централизована јавна набавка број: ЈН-1.1.7/2017. добра – Електрична енергија