План јавних набавки ЈСП “Крагујевац”, Крагујевац за 2024. годину, са свим његовим изменама и допунама, налази се на Порталу јавних набавки на линку:

https://jnportal.ujn.gov.rs/plan-eo/15455 , одакле га можете преузети.

План обухвата само набавке које ће предузеће самостално спровести у првом кварталу и биће допуњен централизованим набавкама по завршетку периода привременог финансирања.

– План набавки на које се Закон не примењује за 2024. годину, број 01-534 од 30.01.2024. године.