РАДОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ПО РАДНОМ НАЛОГУ,
ПОСЕБНОЈ ПОНУДИ ИЛИ УГОВОРУ (члан 5. Уговора)

1. ЛИФТ

 • Поправка лифта са припадајућим материјалом (лифт кућица, лифтовско окно са инсталацијама и уређајима).
 • Замена неисправних делова а на основу извршене дефектаже.
 • Мањи ремонти на лифтовским постројењима.

2. ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД ЛИФТА

 • Повремена техничка контрола лифта у складу са Правилником о безбедности лифта. (Службени гласник РС Број 101/2010), врши се најкасније по истеку једне године од предходне техничке контроле тог лиифта о чему се саставља извештај о испитивању.
 • Преглед и издавање употребне дозволе и сертификата за лифт од стране овлашћене организације за преглед  лифта,спада у законску обавезу у складу са Правилником о техничким нормативима за лифтове.
 • Наплаћује се по обављеном прегледу и према ценовнику ЈСП Крагујевац и фактурише се станарима преко уплатнице СОН-а.
 • Износ се распоређује на укупну стамбену површину зграде.

3. ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈУ

 • Поправка или замена инсталације водовода (хладна вода) од другог вентила у водомерном шахту до потрошача или пропусног вентила испред потрошача (славина, батерија, водокотлића, веш машине) укључујући пропусни односно ЕК вентил.
 • Замена вирбли,реглажа/ замена вентила у становима.
 • Поправка или замена инсталација хидрантске мреже са припадајућим елементима.
 • Поправка или замена инсталације канализације од прикључака на сенгруп или друго изливно место (шахт) до прикључка на санитарни уређај (сифон судопере, умиваоника, каде, WC шоље, веш машине и сл.).
 • Избацивање подземних и сливних вода из подрумских или других посторија у згради.

4. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

 • Поправка или замена електро – инсталације у згради од струјомерног ормана до разводне табле у стану .
 • Поправка инсталације заједничке потрошње до потрошача, односно сијаличног места или прикључнице у заједничким деловима зграде.
 • Поправка или замена аутомата за заједничко осветљење, прекидача, тастера, сијалица и прикључница у заједничким деловима зграде.
 • Поправка или замена инсталације за нужну расвету.
 • Поправка или замена делова електроинсталације у становима,по захтеву станара.
 • Преглед, одржавање, поправка или замена инсталације громобрана.
 • Поправка или замена опреме за заштиту од пожара.

5. ОСТАЛИ РАДОВИ

 • Поправка или замена олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова.
 • Поправка или замена елемената у заједничким деловима зграде (улаз, ходник, степениште, вешерница, бициклана, просторије за рад органа Скупштине зграде, подрум, остава, и сл.)
 • Дезинсекција и дератизација заједничких делова зграде, као и појединачних стамбених површина.
 • Поправка или замена оштећених или дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде, балкона, степеништа и других елемената заједничких делова зграде.
 • Поправка или замена кровне конструкције, кровног покривача и других елемената крова (димњаци, вентилациони канали, кровни отвори, кровни светларници, лимене опшивке, сливници, одводи и сл.).
 • Вршење стручног надзора.
 • Други радови текућег и инвестиционог одржавања којима се обезбеђује одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.
 • Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање обрачунава се по тржишним ценама.
 • Утрошено време се наплаћује на основу цене норма сата ЈСП Крагујевац, а према важећим нормативима за извођење радова.

Цене се усклађују једанпут годишње у складу са растом цена на мало у Републици Србији, а на основу одлуке Надзорног одбора ЈСП Крагујевац.