У Систему обједињене наплате (СОН) налазе се предузећа, која пружају услуге грађанима Крагујевца, а то су ЈКП „Чистоћа“, Енергетика д.о.о. и ЈСП „Крагујевац“.

Накнада за изношење смећа плаћа се за претходни месец.
Обрачун врши ЈКП „Чистоћа“ по стамбеној квадратури објекта.

Накнада за грејање за стамбени простор, плаћа се сваког месеца током целе године, на основу утврђене кубатуре стамбеног простора или очитаног утрошка топлотне енергије.
Обрачун утрошене топлотне енергије врши Енергетика д.о.о.

Услуге које обрачунава: ЈСП „Крагујевац“ су:
Закупнина, (за станове у друштвеној својини) тако што се производ површине стана и броја бодова који представљају укупан квалитет стана помножи са коефицијентом који шестомесечно усклађује надлежни републички орган.
Закуп се обрачунава корисницима стамбеног простора који имају склопљен уговор са ЈСП „Крагујевац“.
Накнада за дежурство и хитне интервенције и одржавање хигијене обрачунава се корисницима у зградама које имају склопљен уговор са ЈСП „Крагујевац“.
Накнада за текуће и инвестиционо одржавање стамбених зграда обрачунава се корисницима у зградама које имају склопљен уговор са ЈСП „Крагујевац“, а на основу захтева председника Скупштине станара. У оквиру ње појединачне накнаде су:

  • за одржавање лифтова,
  • за одржавање заједничких делова зграде,
  • за поправку крова,
  • за одржавање фасада
  • Видео надзор
  • инвестициони фондови…

Најчешћа питања и одговори…

Цену комуналних услуга одређују пружаоци услуга, односно предузећа уз сагласност Скупштине града Крагујевца, а за остале услуге њихови даваоци у складу са Уговором са корисницима услуга.

Приговори на квалитет извршених услуга упућује се њиховом даваоцу, ЈКП „Цистоца“ и Енергетика д.о.о. За услуге које се мере преко заједничких мерних инструмената (вода, калориметри ) писмени приговор треба да подноси председник стамбене зграде или власник стана.
Све промене података везане за простор пријављују се у ЈСП „Крагујевац“.

Подношењем доказа о власништву или праву на коришћење одређеног простора непосредно ЈСП „Крагујевац“. Ови подаци се одмах мењају за све услуге у систему. Исто се односи на податке о броју чланова домаћинства, с тим што ову промену података који се тичу одређене услуге (нпр. површине за грејање) можете поднети непосредно даваоцу услуге или преко ЈСП „Крагујевац“.

Рок за уплату је наведен на самој уплатници. По истеку тог рока ЈСП „Крагујевац“ је у обавези да зарачунава камату на доцњу, а у случају покретања поступка принудне наплате преко приватних извршитеља наплаћују се судски и остали сродни трошкови.