Документацију можете преузети са линка: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/142704

Оглас је објављен и на Порталу службених гласила РС и база прописа.