РАДОВИ СЛУЖБЕ ЗА  ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (члан 3. и 4. Уговора)

1. ОПИС РАДОВА

 • Ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта;
 • Пуштање лифта у погон под условом да заглављење није било узроковано кваром;
 • Отклањање квара који је проузроковао заглављење, без учешћа материјала и пуштање лифта у погон ако је то могуће,без замене дела;
 • Месечни сервис лифта се ради најмање једанпут месечно а на основу Правилника о безбедности лифтова Сл.гласник РС, бр.101/2010 за лифтове, као и упутствима произвођача за електричне и хидрауличне лифтове;
 • Излазак на терен по позиву у случају излива канализације које је узроковано зачепљењем вертикале;
 • Одгушење хоризонталне канализационе цеви до прикључног шахта;
 • Шелновање или заливање хаварије на канализационој мрежи у згради у циљу привременог санирања настале хаварије;
 • Затварање водоводне вертикале у случају да се хаварија канализационе мреже не може привремено санирати;
 • Излазак на позив у случају хаварије заједничких делова водоводне мреже унутар објекта (водоводна и хидрантска мрежа);
 • Шелновање водоводне инсталације на месту хаварије уколико је место хаварије приступачно за рад;
 • Интервенција на водоводној мрежи без утрошка материјала уколико се таквом интервенцијом може привремено санирати хаварија и избећи затварање воде. Затварање воде у случају да се предвиђеним методама хаварија не може привремено санирати;
 • Излазак на позив у случају квара на заједничкој степенишној расвети комплетног објекта;
 • Отклањање квара на заједничкој степенишној расвети без утрошка материјала и стављања у привремену функцију (премошћавање степенишног аутомата или евентуална замена осигурача);
 • Интервенција у случају пожара, поплаве или других околности за искључење инсталација лифта, струје, воде.

2. ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА (СЕРВИСИРАЊЕ)

Редовно одржавање лифта се врши најмање једанпут месечно и обухвата преглед постројења лифта и контролу његовог рада према техничком упуству произвођача, а нарочито:

 • проверу кочнице погонске машине;
 • проверу граничника брзине;
 • провера хватачког уређаја;
 • провера врата возног окна ,позива и забраве врата возног окна;
 • провера кабине и везе са противтегом, контакта и команде;
 • провера крајњих прекидача, склопки, релеја;
 • провера погонске машине и контрола рада редуктора са подмазивањем;
 • проверу носећих ужади и компезационих ланаца и њихове везе са кабином и против-тегом;
 • проверу вуче која се остварује преко ужетњача;
 • проверу изолације свих струјних кола и њихових веза са уземљењем;
 • проверу прикључака на громобранску инсталацију;
 • чишћење и подмазивање делова лифта;
 • проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице дуж возног окна у оба смера као и при пристајању.

3. АНАЛИТИЧКА ЕВИДЕНЦИЈА

 1. Вођење евиденције о уговарању, променама уговорених услова и уговорених страна.
 2. Вођење евиденције о техничкој опремљености стамбене зграде.
 3. Вођење евиденције о председнику Скупштине зграде и овлашћеним лицима Скупштине зграде.
 4. Вођење евиденције о реализованим радним налозима, понудама и посебним уговорима.
 5. Вођење евиденције о задужењима и уплатама на име трошкова одржавања за радове редовног месечног одржавања и радове текућег и инвестиционог одржавања.
 6. Обезбеђивање услова принудне наплате нередовних платиша у складу са уговором.